Všeobecné obchodné podmienky

DOMAT, s.r.o.,

IČO: 51 949 679, so sídlom Strojárenská 1181/12, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 37085/R, email: info@domat-interiery.sk, vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

Pokiaľ hodláte uskutočniť objednávku alebo máte záujem o bližšie informácie týkajúce sa nákupu tovaru alebo služieb uvedených na stránkach www.domat-interiery.sk a nekonáte v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania, venujte prosím pozornosť časti A týchto VOP. Časť A týchto VOP je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Pokiaľ v rámci uvažovaného nákupu konáte v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti, venujte prosím pozornosť časti B týchto podmienok, ktorá sa nachádza bezprostredne za časťou A. Časť B týchto VOP je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a podnikateľom.

Úvod

Tieto obchodné podmienky upravujú podrobnejšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvných vzťahov založených najmä kúpnou zmluvou a/alebo zmluvou o dielo v ktorých na jednej strane vystupuje predávajúci alebo zhotoviteľ a na druhej strane druhá zmluvná strana ako kupujúci alebo objednávateľ, a ktorých predmetom je dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb/opráv/servisu (služby, opravy či servis ďalej spolu ako „služby“). Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou platia tieto podmienky.

Pre účely týchto VOP sa rozumie pod pojmom:

predávajúci: spoločnosť DOMAT, s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá aj prostredníctvom komunikácie na diaľku predáva tovar a služby. Predávajúci sa pre účely VOP chápe aj ako zhotoviteľ v rámci zmluvy o dielo.

spotrebiteľ: osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Za spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaná ani osoba, ktorá pri objednaní tovaru a/alebo služieb uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.

podnikateľ: osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;

kupujúci: spotrebiteľ alebo podnikateľ (podľa príslušnej časti týchto VOP), ktorý má záujem uzavrieť s predávajúcim alebo s predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dielo;

tovar: tovar ponúkaný predávajúcim najmä v jeho predajniach alebo prostredníctvom internetovej stránky vedenej na doméne www.domat-interiery.sk

objednávka: úkon kupujúceho, ktorým vyjadruje svoju vôľu nakúpiť tovar alebo prijať služby zo strany predávajúceho, ktorý musí byť uskutočnený vždy písomne (za písomný prejav sa považuje pre účely týchto VOP aj elektronická správa prostredníctvom zariadení umožňujúcich komunikáciu na diaľku – email, SMS a pod.).

cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar/služby, ktoré si kupujúci objednal, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.

dopravné: cena za dopravné náklady v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo servisu vrátane nákladov na zameranie, manipuláciu s tovarom a materiálom použitým k poskytnutiu služieb a nákladov na montáž.

VOP: tieto obchodné podmienky

zmluva: kúpna zmluva alebo zmluva o dielo uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim alebo kupujúcim podľa týchto VOP Uzavretím zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. V pochybnostiach sa má za to, že kupujúci vyslovuje svoj súhlas so znením týchto VOP najneskôr dňom úhrady zálohovej faktúry. Na tieto podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Časť A – Spotrebiteľ

I. Uzatvorenie zmluvy

1.1. Tieto VOP upravujú najmä:

 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom ako kupujúcim,
 • podmienky predaja a nákupu tovaru a objednania služby,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa ako kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa ako objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi týmito stranami,
 • Reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov.

1.2. Na základe cenovej ponuky vystavenej predávajúcim, ktorá je návrhom na uzavretie zmluvy, môže kupujúci uskutočniť objednávku osobne, telefonicky, písomne alebo e-mailom. Následne je kupujúcemu emailom na kupujúcim zadanú emailovú adresu zaslané potvrdenie objednávky, vrátane zálohovej faktúry. Zaplatením zálohovej faktúry kupujúci súhlasí s týmito VOP, akceptuje cenovú ponuku predávajúceho a podmienky v nej uvedené a záväzne objednáva predmet objednávky, čím dochádza medzi kupujúcim a predávajúcim k uzatvoreniu zmluvy. K uzatvoreniu zmluvy dochádza aj podpísaním servisného listu kupujúcim. Servisný list vystavuje v písomnej forme oprávnená osoba predávajúceho a je v nej uvedený popis objednaného tovaru alebo služby a ich cena. Ak sa nepoužije postup podľa predchádzajúcich ustanovení, zmluva je výnimočne uzatvorená najneskôr odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu alebo poskytnutím služby.

1.3. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonom stanovených dôvodov. Cenová ponuka musí byť kupujúcim prijatá bez akýchkoľvek výhrad, prípadne predávajúci na žiadosť kupujúceho vypracuje upravenú ponuku.

1.4. Uzatvorením zmluvy sa z kupujúceho stáva zákazník, ktorému predávajúci môže v súlade s § 116 ods. 14 a 15 zákona č. 452/2021 Z. z. zákona o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, adresovať písomnú a elektronickú poštu za účelom priameho marketingu vlastných podobných produktov a služieb predávajúceho. Kupujúci má v tejto súvislosti už pri uzatvorení zmluvy s predávajúcim možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť používanie jeho kontaktných údajov na vyššie uvedené účely, ako aj pri každom kontaktovaní kupujúceho na vyššie uvedené účely. Odmietnutie môže kupujúci adresovať predávajúcemu kedykoľvek písomnou formou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou formou.

1.5. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku spotrebiteľa a  nedodať/nevykonať objednávku bez udania dôvodu.

1.6. Záväzná objednávka oprávňuje predávajúceho k poskytovaniu aj len čiastočných plnení, poprípade k plneniam prostredníctvom svojich subdodávateľov.

II. Platobné podmienky

2.1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za vykonanie služby a/alebo dodanie tovaru podľa tohto článku v zmysle podmienok uvedených v cenovej ponuke, ak nie je dohodnuté inak. Tovar a služby sú fakturované za ceny platné v okamihu uzatvorenia zmluvy alebo potvrdenia objednávky. Ak nevyplýva z dojednania inak, sú ceny uvedené s DPH.

2.2. Cena je splatná:

 1. pri dodaní tovaru/vykonaní služby v hotovosti alebo
 2. bankovým prevodom na účet predávajúceho s dobou splatnosti vystavenou na faktúre, alebo
 3. platbou vopred prevodom z účtu alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. V prípade pre platbu vopred platí, že vykonanie služby, odovzdanie alebo odoslanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční až po tom, čo bude fakturovaná čiastka pripísaná na účet predávajúcemu, alebo uhradená v hotovosti.

2.3. Ceny môžu byť v cenovej ponuke uvedené aj prostredníctvom odkazov na zodpovedajúce položky dostupných katalógov.

2.4. Ak kupujúci požaduje odvoz alebo pristavenie predmetu objednávky do iného miesta podľa jeho určenia, toto sa uskutoční len na náklady a riziko kupujúceho.

2.5. Predávajúci je oprávnený́ požadovať od kupujúceho zlozenie primeranej zálohy na objednávku.

2.6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou platby faktúry o viac ako sedem kalendárnych dní odo dňa splatnosti, je predávajúci oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a vykonať/dodať ho iba oproti platbe vopred, alebo pri poskytnutí záruky, ktorá je pre predávajúceho prijateľná; ak už bol tovar/služba vykonaný/dodaný, je predávajúci oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho kupujúcemu opätovne až po zaplatení celej ceny.

2.7. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozornil spotrebiteľa/kupujúceho, že ten subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

III. Práva a povinnosti

3.1. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu dojednanú cenu za tovar/služby a ďalšie náklady vzniknuté predávajúcemu v súvislosti s vykonaním služby/dodaním tovaru.

3.2. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení ceny a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby.

3.3. Pokiaľ kupujúci neprevezme predmet objednávky v dohodnutom termíne predávajúci mu zašle výzvu na určenie náhradného termínu prevzatia predmetu objednávky. Ak ani do jedného týždňa po oznámení ukončenia objednávky a zaslania výzvy kupujúci neposkytne súčinnosť, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru pričom neprevzatie predmetu objednávky nemá vplyv na splatnosť vystavenej faktúry.

3.4. V prípade omeškania s prevzatím objednávky podľa ods. 3.3 tohto článku (napr. nemožnosť realizácie montáže v stanovenom termíne z dôvodov na strane kupujúceho a pod.), môže predávajúci účtovať náklady spojené s úschovou predmetu objednávky v obvyklej výške. Ak sa kupujúci ocitne v omeškaní́ s prevzatím objednávky, predávajúci je oprávnený predmet objednávky uschovať podľa svojho uváženia za bežných podmienok. Nebezpečenstvo na predmete objednávky a náklady spojené s úschovou v takom prípade nesie výlučne kupujúci.

3.5. Predávajúci nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností podľa objednávky v prípade, ak toto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc (vis maior) sa na účely objednávky považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho, bez jeho zavinenia, sú nepredvídateľné, prípadne predvídateľné avšak neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na plnenie objednávky, najmä:

 1. prírodné udalosti ako požiar, povodeň, zemetrasenie, blesk, krupobitie, silný vietor, veterná smršť, snehová víchrica, extrémny mráz a pod.,
 2. štrajk, mobilizácia, vojna,
 3. obchodné, menové, politické, prípadne iné opatrenia orgánov verejnej moci.
 4. okolnosti v súvislosti s nepredvídateľnými ľudskými chorobami a opatreniami s nimi súvisiacimi,
 5. nedostatok surovín, materiálov a polotovarov na svetovom trhu,
 6. podobné okolnosti ako v predchádzajúcich bodoch, ktoré postihnú dodávateľov či subdodávateľov predávajúceho.

3.6. Pokiaľ okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako tri mesiace, zmluvné strany sú povinné naďalej plniť svoje povinnosti z objednávky, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.

3.7. V prípade, že sa predávajúci odvoláva na vyššiu moc, je povinný to oznámiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní, vznik okolností vyššej moci spolu s oznámením aspoň približného možného času plnenia e – mailovou správou kontaktným osobám kupujúceho. Rovnakým spôsobom oznámi predávajúci kupujúcemu ukončenie okolností vyššej moci.

3.8. V prípade, ak okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako tri mesiace, je predávajúci, proti ktorému pôsobí vyššia moc, oprávnený odstúpiť od objednávky, bez toho, aby bol kupujúcemu povinný poskytnúť náhradu škody. Čiastočné plnenie, ktoré bolo do tejto doby uskutočnené, nemôže kupujúci odmietnuť.

3.9. V prípade, ak predávajúci nebude schopný plniť objednávku v termíne stanovenom objednávkou z dôvodov vyššej moci, čas plnenia sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Ak sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť plniť kupujúcemu zaniká.

IV. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

4.1. Pri preberaní tovaru sa spotrebiteľovi odporúča skontrolovať:

 1. či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
 2. či mu bol tovar dodaný v množstve a akosti v súlade s objednávkou a v parametroch uvádzaných výrobcom tovaru,
 3. či je tovar alebo jeho obal poškodený.

V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

4.2. V prípade, ak bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si spotrebiteľ objednal, je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak spotrebiteľ odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať vyplnením príslušného formulára na webovej stránke predávajúceho www.domat-interiery.sk alebo osobne na ktorejkoľvek prevádzkarmi predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii sa spotrebiteľovi

odporúča uviesť:

 1. svoje identifikačné údaje,
 2. údaje predávajúceho,
 3. opis tovaru, ktorý spotrebiteľ reklamuje,
 4. popis vady tovaru
 5. fotodokumentáciu alebo video dokumentáciu reklamovanej vady a
 6. číslo faktúry, ktorej sa reklamácia týka.

4.4. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

4.5. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

4.6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

 1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 2. znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
 5. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 6. pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
 7. mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným a neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 8. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 9. po uplynutí záručnej doby.

4.7. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

4.8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4.9. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4.10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý spotrebiteľ uviedol. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.11. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom alebo prostredníctvom reklamačného listu spísaného na mieste riešenia reklamácie a podpísaného kupujúcim. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

4.12. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:

 1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 3. popis stavu výrobku,
 4. výsledok posúdenia,
 5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

4.13. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.14. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

4.15. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

4.16. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

4.17. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho podnet, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho on-line riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Online riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4.18. Kupujúci sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na predávajúceho prostredníctvom adresy info@domat-interiery.sk a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

V. Osobné údaje a ich ochrana

5.1. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Všetky informácie sú uvedené v prílohe č. 1 týchto VOP , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

VI. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

6.1. Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito podmienkami alebo osobitným dojednaním sa použijú príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov.

6.2. Ak by akékoľvek ustanovenie podmienok bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto predpisov, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok či na platnosť týchto podmienok ako celku. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ustanovenia podmienok, ktoré sú odchylné od dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, sú takto odchylne dojednané vedome a zároveň prehlasujú, že podľa ich dobrej viery a svedomia, nie sú ustanovenia v rozpore s dobrými mravmi, neporušujú verejný poriadok alebo práva týkajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.

6.3. Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny podmienok, pričom je povinný tieto zmeny kupujúcemu oznámiť formou zverejnenia nových podmienok na svojej webovej stránke www.domat-interiery.sk a to najneskôr do 14 (štrnásť) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny podmienok. Zmeny podmienok je kupujúci oprávnený odmietnuť v zmenenom rozsahu do 30 (tridsiatich) dní od zverejnenia. Ak kupujúci podmienky v hore uvedenej lehote neodmietne, sú tieto podmienky účinné v zmenenej forme od okamihu účinnosti ich zmeny určenej predávajúcim. Ak kupujúci zmenené podmienky v dojednanej lehote odmietne, sú okrem zmenených ustanovení ostatné články a odseky účinné a odmietnutá zmena sa posudzuje podľa právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje priebežne sledovať internetové stránky predávajúceho a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením, vrátane znenia podmienok, najmenej jedenkrát týždenne.

6.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z týchto podmienok a zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili.

6.5. Účinnosť týchto podmienok nastáva dňa 01.01.2023.

Časť B – Podnikateľ

I. Uzatvorenie zmluvy

1.1. Podľa ustanovení týchto podmienok sa spravujú právne vzťahy uzavreté medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane, pokiaľ je takýto právny vzťah založený najmä objednávkou kupujúceho. Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou potvrdenou objednávkou alebo individuálnou zmluvou platia tieto podmienky.

1.2. Na základe cenovej ponuky vystavenej predávajúcim môže kupujúci uskutočniť objednávku osobne, telefonicky, písomne alebo e-mailom. Následne je kupujúcemu emailom na kupujúcim zadanú emailovú adresu zaslané potvrdenie objednávky, vrátane zálohovej faktúry. Zaplatením zálohovej faktúry kupujúci súhlasí s týmito VOP, akceptuje cenovú ponuku predávajúceho a podmienky v nej uvedené a záväzne objednáva predmet objednávky, čím dochádza medzi kupujúcim a predávajúcim k uzatvoreniu zmluvy. K uzatvoreniu zmluvy dochádza aj podpísaním servisného listu kupujúcim. Servisný list vystavuje v písomnej forme oprávnená osoba predávajúceho a je v nej uvedený popis objednaného tovaru alebo služby a ich cena. Ak sa nepoužije postup podľa predchádzajúcich ustanovení, zmluva je výnimočne uzatvorená najneskôr odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu alebo poskytnutím služby.

1.3. Obsah zmluvy je možné meniť alebo zrušiť iba na základe písomnej dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Obsah zmluvy je možné meniť alebo zrušiť iba na základe písomnej dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.4. Uzatvorením zmluvy sa z kupujúceho stáva kupujúci, ktorému predávajúci môže v súlade s § 116 ods. 14 a 15 zákona č. 452/2021 Z. z. zákona o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, adresovať písomnú a elektronickú poštu za účelom priameho marketingu vlastných podobných produktov a služieb predávajúceho. Kupujúci má v tejto súvislosti už pri uzatvorení zmluvy s predávajúcim možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť používanie jeho kontaktných údajov na vyššie uvedené účely, ako aj pri každom kontaktovaní kupujúceho na vyššie uvedené účely. Odmietnutie môže kupujúci adresovať predávajúcemu kedykoľvek písomnou formou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou formou.

1.5. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho a nedodať/nevykonať objednávku bez udania dôvodu.

1.6. Záväzná objednávka oprávňuje predávajúceho k poskytovaniu aj len čiastočných plnení, poprípade k plneniam prostredníctvom svojich subdodávateľov.

II. Platobné podmienky

2.1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za vykonanie služby a/alebo dodanie tovaru podľa tohto článku pred dodaním tovaru, resp. vykonaním služby, ak nie je dohodnuté inak. Tovar a služby sú fakturované zo strany predávajúceho za ceny platné v okamihu uzatvorenia zmluvy, alebo potvrdenia objednávky podľa platného cenníka predávajúceho. Ak nevyplýva z dojednania inak sú ceny uvedené s DPH.

2.2. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za vykonanie služby a/alebo dodanie tovaru podľa tohto článku v zmysle podmienok uvedených v cenovej ponuke, ak nie je dohodnuté inak. Tovar a služby sú fakturované za ceny platné v okamihu uzatvorenia zmluvy alebo potvrdenia objednávky, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

Cena je splatná:

 1. pri dodaní tovaru/vykonaní služby v hotovosti alebo
 2. bankovým prevodom na účet predávajúceho s dobou splatnosti vystavenou na faktúre predávajúceho, alebo
 3. platbou vopred prevodom z účtu alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. V prípade pre platbu vopred platí, že vykonanie služby, odovzdanie alebo odoslanie predávajúcim sa uskutoční až po tom, čo bude fakturovaná čiastka pripísaná na účet predávajúceho, alebo uhradená v hotovosti oproti potvrdeniu predávajúceho.

2.3. Ceny môžu byť v cenovej ponuke uvedené aj prostredníctvom odkazov na zodpovedajúce položky dostupných katalógov. Kupujúci berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že ceny uvedené v cenovej ponuke nie sú vždy konečné a môžu byť iba približné.

2.4. Ak kupujúci požaduje odvoz alebo pristavenie predmetu objednávky do iného miesta podľa jeho určenia, toto sa uskutoční len na náklady a riziko kupujúceho.

2.5. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zlozenie primeranej zálohy na cenu objednávky.

2.6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou platby faktúry o viac ako sedem kalendárnych dní odo dňa splatnosti, je predávajúci oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a vykonať/dodať ho iba oproti platbe vopred, alebo pri poskytnutí záruky, ktorá je pre predávajúceho prijateľná; ak už bol tovar/služba vykonaný/dodaný, je predávajúci oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho kupujúcemu opätovne až po zaplatení celej ceny. Ustanovenie bodu 2.7 tohto článku nie je týmto dotknuté.

2.7. V prípade, že kupujúci neuhradí riadne a včas cenu alebo jej časť za službu, prípadne iný záväzok voči predávajúcemu vzniknutý v súvislosti s touto zmluvou, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

2.8. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou niektorého peňažného záväzku voči predávajúcemu po dobu viac ako 10 dní sa stávajú splatnými akékoľvek peňažné záväzky a predávajúci je oprávnený zastaviť vykonanie/dodanie tovaru a služby.

2.9. Kupujúci je povinný kedykoľvek na žiadosť predávajúceho poskytnúť bezodkladne informácie o jeho hospodárskej situácii, a to v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie jeho schopnosti plniť záväzky voči predávajúcemu.

III. Práva a povinnosti

3.1. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu dojednanú cenu za tovar/službu a ďalšie náklady vzniknuté predávajúcemu v súvislosti s vykonaním služby/dodaním tovaru.

3.2. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení ceny a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania.

3.3. Predanie predmetu objednávky a jeho prevzatie kupujúcim sa uskutočňuje v prevádzke predávajúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci je povinný si vopred dohodnúť termín odberu.

3.4. Pokiaľ kupujúci neprevezme predmet objednávky v dohodnutom termíne predávajúci mu zašle výzvu na určenie náhradného termínu prevzatia predmetu objednávky. Ak ani do jedného týždňa po oznámení ukončenia objednávky a zaslania výzvy kupujúci neposkytne súčinnosť, je predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu faktúru, pričom neprevzatie predmetu objednávky nemá́ vplyv na splatnosť vystavenej faktúry. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený požadovať od podnikateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.

3.5. V prípade omeškania s prevzatím objednávky podľa ods. 3.4 tohto článku, môže predávajúci účtovať náklady spojené s úschovou predmetu objednávky v obvyklej výške. Ak sa kupujúci ocitne v omeškaní s prevzatím objednávky, predávajúci je oprávnený predmet objednávky uschovať podľa svojho uváženia za bežných podmienok. Nebezpečenstvo na predmete objednávky a náklady spojené s úschovou v takom prípade nesie výlučne kupujúci.

3.6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

3.7. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho okamžite pri preberaní objednávky a je povinný skontrolovať najmä:

 1. či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
 2. či mu bol tovar dodaný v množstve a akosti v súlade s objednávkou a v parametroch uvádzaných výrobcom tovaru,
 3. či je tovar alebo jeho obal poškodený.

3.8. Kupujúci je povinný si pri prevzatí predmet objednávky skontrolovať a v prípade, že zistí vady, ktoré je možné pri takom prevzatí zistiť, ihneď na ne upozorniť. Ak pri preberaní objednávky neupozorní na vady, nevzniká mu žiaden nárok z včasného uplatnenia vád objednávky.

3.9. V ostatných prípadoch musia byť vady predávajúcemu písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a presne špecifikované.

3.10. Predávajúci je na žiadosť kupujúceho povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

3.11. Záručná doba je 12 mesiacov všeobecne a začne plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Na pozáručný servis vrátane spotrebného materiálu platí záručná doba 3 mesiace.

3.12. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, buď ihneď, alebo čo najskôr ako to povaha veci vyžaduje.

3.13. Predávajúci vyhlasuje, že predmet plnenia je dodaný riadne a v súlade s objednávkou, pokiaľ je dodaný v rámci výrobných tolerancii uvádzaných výrobcom tovaru alebo materiálu použitého pri poskytnutí služby.

3.14. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky z vád tovaru alebo poskytnutej služby vyplnením príslušného formulára na webovej stránke predávajúceho www.domat-interiery.sk, a to spolu s predložením dokladov ako dodací list, faktúra. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť:

 • svoje identifikačné údaje,
 • údaje predávajúceho,
 • opis tovaru a popis a fotodokumentáciu vady,
 • číslo faktúry, ktorej sa reklamácia týka.

3.15. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v zmysle Obchodného zákonníka a výhradne písomne adresované predávajúcemu.

3.16. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo prostredníctvom reklamačného listu spísaného na mieste riešenia reklamácie a podpísaného kupujúcim.

3.17. Kupujúci je oprávnený zrušiť predávajúcim potvrdenú objednávku výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán do 24 hodín od obdŕžania potvrdenia objednávky. V prípade zrušenia predávajúcim potvrdenej objednávky je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky už vzniknuté náklady a cenu služby za už realizovanú časť.

3.18. Predávajúci nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností podľa objednávky v prípade, ak toto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc (vis maior) sa na účely objednávky považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho, bez jeho zavinenia, sú nepredvídateľné, prípadne predvídateľné avšak neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na plnenie objednávky, najmä:

 1. prírodné udalosti ako požiar, povodeň, zemetrasenie, blesk, krupobitie, silný vietor, veterná smršť, snehová víchrica, extrémny mráz a pod.,
 2. štrajk, mobilizácia, vojna,
 3. obchodné, menové, politické, prípadne iné opatrenia orgánov verejnej moci.
 4. okolnosti v súvislosti so šíriacimi sa ľudskými chorobami a opatreniami s nimi súvisiacimi,
 5. nedostatok surovín, materiálov a polotovarov na svetovom trhu,
 6. podobné okolnosti ako v predchádzajúcich bodoch, ktoré postihnú dodávateľov či subdodávateľov predávajúceho.

3.19. Pokiaľ okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako tri mesiace, zmluvné strany sú povinné naďalej plniť svoje povinnosti z objednávky, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.

3.20. V prípade, že sa predávajúci odvoláva na vyššiu moc, je povinný to oznámiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní, vznik okolností vyššej moci spolu s oznámením aspoň približného možného času plnenia e – mailovou správou kontaktným osobám kupujúceho. Rovnakým spôsobom oznámi predávajúci kupujúcemu ukončenie okolností vyššej moci.

3.21. V prípade, ak okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako tri mesiace, je predávajúci, proti ktorému pôsobí vyššia moc, oprávnený odstúpiť od objednávky, bez toho, aby bol kupujúcemu povinný poskytnúť náhradu škody. Čiastočné plnenie, ktoré bolo do tejto doby uskutočnené, nemôže kupujúci odmietnuť.

3.22. V prípade, ak predávajúci nebude schopný plniť objednávku v termíne stanovenom objednávkou z dôvodov vyššej moci, čas plnenia sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Ak sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie nemožným, jeho povinnosť plniť kupujúcemu zaniká.

IV. Osobitné ustanovenia

4.1. Pre prípad porušenia povinností podľa ust. ods. 2.1 a 2.2. týchto podmienok je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30% z dojednanej ceny uvedenej v cenovej ponuke, a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti kupujúceho.

4.2. V prípade udelenia súhlasu s ukončením zmluvy je predávajúci oprávnený požadovať uhradiť od kupujúceho zmluvnú pokutu do výšky 30% z celkovej výšky hodnoty odmietnutej objednávky bez DPH.

4.3. Uhradením zmluvnej pokuty podľa týchto podmienok nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Zmluvná pokuta je splatná do 7 (siedmych) pracovných dní odo dňa odoslania výzvy predávajúcim k zaplateniu tejto zmluvnej pokuty kupujúcemu.

4.4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Všetky informácie sú uvedené v prílohe č. 1 týchto VOP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

V. Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu akýchkoľvek obchodných podmienok kupujúceho na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi nimi, a to i vtedy, keď sa na ne kupujúci odkázal alebo odkazuje, a aj keď boli predávajúcemu známe.

5.2. Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito podmienkami alebo osobitným dojednaním sa použije príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov.

5.3. Všetky spory sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

5.4. Tieto podmienky sú určené pre úpravu vzťahov primárne medzi podnikateľmi, a sú v zmysle ust. § 273 Obchodného zákonníka záväzne. Platné podmienky sú zverejnené na verejnej a bezplatne prístupnej webovej stránke predávajúceho a každý má možnosť sa s nimi kedykoľvek oboznámiť. Kupujúci prehlasuje, že pred uzatvorením zmluvy podľa týchto podmienok mal možnosť sa s podmienkami dostatočne oboznámiť a obsah týchto podmienok ovplyvniť vylúčením aplikácie nejakého článku či odseku osobitným dojednaním najmä v objednávke.

5.5. Ak by akékoľvek ustanovenie podmienok bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto predpisov, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok či na platnosť týchto podmienok ako celku. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ustanovenia podmienok, ktoré sú odchylné od dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, sú takto odchylne dojednané vedome a zároveň prehlasujú, že podľa ich dobrej viery a svedomia, nie sú ustanovenia v rozpore s dobrými mravmi, neporušujú verejný poriadok alebo práva tykajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.

5.6. Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny podmienok, pričom je povinný tieto zmeny kupujúcemu oznámiť formou zverejnenia nových podmienok na svojej webovej stránke www.domat-interiery.sk a to najneskôr do 14 (štrnásť) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny podmienok. Zmeny podmienok je kupujúci oprávnený odmietnuť v zmenenom rozsahu do 30 (tridsiatich) dní od zverejnenia. Ak kupujúci podmienky v hore uvedenej lehote neodmietne, sú tieto podmienky účinné v zmenenej forme od okamihu účinnosti ich

zmeny určenej predávajúcim. Ak kupujúci zmenené podmienky v dojednanej lehote odmietne, sú okrem zmenených ustanovení ostatné články a odseky účinné a odmietnutá zmena sa posudzuje podľa právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje priebežne sledovať internetové stránky predávajúceho a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením, vrátane znenia podmienok, najmenej jedenkrát týždenne.

5.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z týchto podmienok a zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili v uzatvorení zmluvy.

5.8. Účinnosť týchto podmienok nastáva dňa 01.01.2023

Príloha č. 1 Ochrana osobných údajov